Udostępnianie Danych


Udostępnianie danych z rejestru PESEL

Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, działając w imieniu Ministra SW, zgodnie z zapisami art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności udostępnia dane w trybie jednostkowym wyłącznie z rejestru PESEL. Dane z rejestrów mieszkańców, rejestru cudzoziemców oraz jednostkowe dane z rejestru dowodów osobistych udostępniane są przez organy gmin.

Centrum Personalizacji Dokumentów MSW nie posiada w swoich zasobach jakichkolwiek dokumentów archiwalnych (dokumenty dot. zameldowań, z zakresu akt stanu cywilnego etc.). Rejestr PESEL, z którego udostępniane są dane, był tworzony w latach 80-tych XX w. i zawiera wyłącznie dane osób, które w tym okresie były osobami żyjącymi i zameldowanymi na terenie Polski. 

UWAGA:

Rejestr PESEL nie zawiera informacji odnośnie numerów NIP i REGON, jak również nie zawiera informacji o faktycznych miejscach pobytu osób.

 • Informacje o danych własnych

zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych

 • Informacje danych osoby trzeciej

- tryb wnioskowy

Zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych w rejestrze PESEL danych

Podstawa prawna: art. 45 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.).

Każda osoba, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, może wystąpić do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW o wydanie stosownego zaświadczenia o danych własnych.

CPD MSW realizuje wskazane zadanie w imieniu Ministra SW. 

Wniosek o wydanie zaświadczenia, zawierającego pełny odpis przetwarzanych w rejestrze danych można złożyć w formie tradycyjnej na adres:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSW

Wydział Udostępniania Danych

ul. Smyczkowa 10

02-678 Warszawa

lub w formie dokumentu elektronicznego na adres: /CPD_MSW/zaswiadczenie. Link do strony

W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną pamiętać należy o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), tj. za pomocą profilu zaufanego e_PUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu. 

Z uwagi na fakt, iż wniosek o wydanie zaświadczenia nie jest dokumentem sformalizowanym, może zawierać:

 • dane osoby, która kieruje wniosek o wydanie zaświadczenia; zasadnym jest by wniosek zawierał obok imienia i nazwiska Wnioskodawcy, również numer PESEL Pytającego, który w sposób jednoznaczny pozwoli na identyfikację osoby w rejestrze, umożliwiając wydanie zaświadczenia bez konieczności dodatkowego uzupełnienia niezbędnych danych;
 • adres Wnioskodawcy;
 • określenie zakresu danych, jakie winny znaleźć się w treści zaświadczenia; zaświadczenie może zawierać zarówno pełny odpis danych przetwarzanych w rejestrze PESEL, jak i kilka wnioskowanych informacji;
 • podpis Wnioskodawcy

Opłata 

Do wniosku o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis przetwarzanych danych należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł., dokonanej w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, na numer konta: 

Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy

BANK HANDLOWY S.A. 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Swift-code: CITIPLPX, IBAN - PL.

Sporządzone zaświadczenie może mieć postać wydruku z systemu informatycznego oraz być przekazane, w zależności od żądania Pytającego, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Informacje o danych osoby trzeciej – tryb wnioskowy 

Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.).

1. Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań  w myśl art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz.1427 z późn. zm.) są uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie. Zaliczamy do nich:

 • organy administracji publicznej,
 • Sądy,
 • Prokuratury,
 • Policję,
 • Straż Graniczną,
 • Służbę Więzienną,
 • Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służbę Celną,
 • Żandarmerię Wojskową,
 • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencję Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • Organy wyborcze,
 • Straże Gminne /miejskie/,
 • Komorników Sądowych – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
 • Organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

2. Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt. 1 i 3 wskazanej wyżej ustawy, uprawnione do otrzymywania danych z rejestru PESEL są osoby oraz jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny oraz inne osoby i podmioty, które uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

We wskazanym trybie dane udostępnia się odpłatnie, z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Interes prawny a interes faktyczny

Interes prawny ma swoje umocowanie w przepisach prawa materialnego. O istnieniu interesu prawnego mówimy wówczas, gdy zgłaszane żądanie oparte jest na konkretnej normie prawnej, a konieczność jego obiektywnego charakteru oznacza, że o istnieniu interesu prawnego decyduje ocena ustawodawcy nie zaś przekonanie zainteresowanego.

Interes prawny musi być interesem „indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter „realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku. Należy też wskazać, iż użycie przez ustawodawcę słowa „wykaże” oznacza, iż to na stronie spoczywa ciężar właściwego udowodnienia istnienia interesu prawnego. Obowiązek ten, nie może ograniczać się jedynie do wykazania ogólnego uprawnienia, lecz powinien polegać na udokumentowaniu, iż uprawnienie to odnosi się do konkretnej osoby, przy czym Wnioskodawca winien przedstawić takie informacje i dokumenty, które jednoznacznie wykażą posiadanie przez niego interesu prawnego.

 • Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). W przypadku roszczeń przedawnionych - dokumenty potwierdzające przerwanie biegu przedawnienia.

W przeciwieństwie do interesu prawnego, interes faktyczny to taki stan, w którym obywatel jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwę firmy), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku braku uzyskania oświadczenia woli, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienie żądanych danych.

Jak złożyć wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL?

Wnioski o udostępnienie danych w trybie jednostkowym można złożyć w formie tradycyjnej lub w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną pamiętać należy o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu. 

Wnioski o udostępnianie danych z rejestru PESEL w formie tradycyjnej należy kierować na adres:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSW

Wydział Udostępniania Danych

ul. Smyczkowa 10

02-678 Warszawa

Wnioski skierowane w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP na jeden z podanych poniżej adresów

Nazwa Podmiotu

Adres Skrzynki

Banki

/CPD_MSW/Banki

Kancelarie Prawne

/CPD_MSW/KancelariePrawne

Osoby Fizyczne

/CPD_MSW/OsobyFizyczne

Ubezpieczalnie

/CPD_MSW/Ubezpieczalnie

Spółki

/CPD_MSW/Spolki

Zlecenia Zagraniczne

/CPD_MSW/ZleceniaZagraniczne

Sądy

/CPD_MSW/Sady

Prokuratura/IPN

/CPD_MSW/ProkuraturaIPN

Urzedy

/CPD_MSW/Urzedy

Zus/Krus

/CPD_MSW/ZusKrus

Policja

/CPD_MSW/Policja

Wojsko

/CPD_MSW/Wojsko

Kancelarie Komornicze

/CPD_MSW/KancelarieKomornicze

 

 

Pisma ogólne do CPD

/CPD_MSW/SkrytkaESP

Wniosek składany do CPD MSW za pośrednictwem formularza „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL” znajdującego się na platformie ePUAP, winien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.

Dokumenty elektroniczne (np. pełnomocnictwo, zeskanowany wniosek) muszą być podpisane ważnym cyfrowym podpisem kwalifikowanym w formacie Xades. 

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, ODT
 • JPG
 • PDF
 • Pliki skompresowane np. ZIP, RAR

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych, dokumenty zawierające wszelkiego rodzaju oprogramowanie złośliwe, nie będą obsługiwane.

UWAGA: W przypadku wystąpienia problemów z poprawnym wyświetlaniem formularza, należy zapoznać się z instrukcją konfiguracji przeglądarki (szczegółowa instrukcja znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku „ePUAP_Formularz_A_Instrukcja_Użytkownika_v1.0.pdf").

Instrukcja użytkownika ePUAP

lub kontakt ze wsparciem użytkowników platformy ePUAP.

WSPARCIE UŻYTKOWNIKÓW ePUAP:

Centrum Projektów Informatycznych MSW

Telefon: (022) 315 20 30 - czynny w dni robocze, godz. 8:00 - 16:00

Adres e-mail: epuap-pomoc@cpi.gov.pl

 

Jakie dokumenty należy przedłożyć celem uzyskania danych osobowych:

 • Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o udostępnienie danych

Wniosek o udostępnienie danych_PDF

Wniosek o udostepnienie danych_DOC

Wniosek  udostępnienie danych_ODT

 • Dowód dokonania opłaty (w przypadku Wnioskodawców zobowiązanych do jej uiszczenia). Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł, z wyjątkiem danych które są niezbędne celem sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia. 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. Smyczkowa 10

02-678 Warszawa

Konto: NBP O/O Warszawa Nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000.

Swift-code: NBPLPLPW, IBAN - PL

UWAGA: Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informację o jednej osobie, lecz także informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Jednakże wykazanie interesu prawnego w stosunku do pojedynczych osób, nawet gdy są zameldowane pod tym samym adresem oznacza, iż opłata za udostępnienie danych wynosi wielokrotność kwoty 31 zł.

 • Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, zgodny z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17 zł.

Opłata winna zostać uiszczona w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:

Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy

BANK HANDLOWY S.A. 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

Swift-code: CITIPLPX, IBAN - PL.

Z opłaty za przedłożenie pełnomocnictwa zwolniony jest małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

UWAGA: Organ administracji publicznej nie ma obowiązku poszukiwania pełnomocnictwa w innych sprawach zainicjowanych wnioskiem tego samego podmiotu, co potwierdza orzecznictwo np. wyrok NSA z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt I GSK 700/06, wyrok NSA z dnia 6 stycznia 2009 r., sygn. akt II GSK 599/08 - tym samym gdy Strona ustanowiła pełnomocnika do wszystkich spraw mogących być przedmiotem postępowania administracyjnego - jest zobowiązania każdorazowo dołączyć do akt sprawy dokument potwierdzający umocowanie do działania - wyrok WSA w Lublinie w wyroku z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. Akt II SAB/Lu 56/11 oraz wyrok NSA z dnia 24 października 2007 r., sygn. akt I FSK 1217/06.
Postępowanie sądowe oraz postępowanie administracyjne są postępowaniami autonomicznymi, co oznacza, że niezależnie od istnienia umocowania pełnomocnika do dokonywania czynności procesowych, dla skuteczności podjęcia działań przed organem administracji publicznej, pełnomocnik musi wylegitymować się przed tym organem właściwym pełnomocnictwem.
W przypadku podmiotów posiadających swoją siedzibę poza granicami Polski, niezbędne jest, ustanowienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju. Pełnomocnikiem może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w Polsce, co oznacza, iż pełnomocnikiem nie może być np. urząd. Zgodnie z art. 40 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego niewskazanie pełnomocnika do doręczeń skutkuje pozostawieniem pism w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Od przedłożenia pełnomocnictwa obowiązuje opłata w wysokości 17 zł.

Dane kontaktowe urzędu:

Podmiot wnioskujący Numer telefonu
Bank, SKOK (22) 60 17 911
Spółka, Spółdzielnia Mieszkaniowa (22) 60 17 905
Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe oraz firma ubezpieczeniowa (22) 60 17 900
Kancelaria prawna, adwokaci i radcowie prawni (22) 60 17 902
Osoby fizyczne, podmioty zagraniczne (22) 60 17 901
Instytucje publiczne np.: organy administracji publicznej, sąd, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, organy kontroli skarbowej, Komornicy i inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych (22) 60 17 910
Informacja dotycząca wpływu i wysyłki korespondencji (22) 60 17 840

Fax: (22) 60-17-898

Adres email: wud@cpd.msw.gov.pl

UWAGA: Przesłanie korespondencji na skrzynkę e-mail danego podmiotu nie czyni zadość wymaganiom formalnym przewidzianym dla dokumentu kierowanego w formie elektronicznej, określonym w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

Skargi i wnioski dotyczące działania Centrum Personalizacji Dokumentów MSW w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL należy kierować do: 

Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW

ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Przydatne linki: