Udostępnianie Danych


Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych

Zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm) osoby oraz jednostki organizacyjne, które wykażą interes prawny oraz inne osoby i podmioty, które uwiarygodnią interes faktyczny są uprawnione do otrzymywania danych ze zbioru PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO). Wnioski składane przez wskazane osoby oraz podmioty są wnioskami odpłatnymiPodmioty wskazane w art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm) są uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie. 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.pdf

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o udostępnienie danych
  Wniosek o udostępnienie danych_PDF.pdf
  Wniosek o udostepnienie danych_DOC.doc
 •  Dowód dokonania opłaty. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
  ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa, 
  Konto NBP O/O Warszawa Nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000;
   
  Przez dane jednostkowe należy rozumieć udostępnienie danych dotyczących jednej osoby bądź też imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

  W tym przypadku interes prawny winien być wykazany w stosunku do adresata. Wykazanie interesu prawnego w stosunku do pojedynczych osób, nawet gdy są zameldowane pod tym samym adresem, oznacza, iż opłata za udostępnienie danych wynosi wielokrotność kwoty 31 zł.
 • W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie.
  Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy Nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.;
 • Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.). Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie
za zgodą osób, których te dane dotyczą.

 

Korespondencję dotyczącą wniosków o udostępnianie danych z bazy PESEL i OEWiUDO proszę kierować na adres:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSW

Wydział Udostępniania Danych

ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa

lub za pośrednictwem platformy ePUAP na jeden z podanych poniżej adresów:

Nazwa Podmiotu

Adres Skrzynki

Banki

/CPD_MSW/Banki

Kancelarie Prawne

/CPD_MSW/KancelariePrawne

Osoby Fizyczne

/CPD_MSW/OsobyFizyczne

Ubezpieczalnie

/CPD_MSW/Ubezpieczalnie

Spółki

/CPD_MSW/Spolki

Zlecenia Zagraniczne

/CPD_MSW/ZleceniaZagraniczne

Sądy

/CPD_MSW/Sady

Prokuratura/IPN

/CPD_MSW/ProkuraturaIPN

Urzedy

/CPD_MSW/Urzedy

Zus/Krus

/CPD_MSW/ZusKrus

Policja

/CPD_MSW/Policja

Wojsko

/CPD_MSW/Wojsko

Kancelarie Komornicze

/CPD_MSW/KancelarieKomornicze

 

 

Pisma ogólne do CPD

/CPD_MSW/SkrytkaESP

Wymogi dotyczące podpisu pod cyfrowym wnioskiem

Wniosek składany do CPD MSW za pośrednictwem formularza "Udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych" znajdującego się na platformie ePUAP, powinien być podpisany za pomocą:

Bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub profilem
zaufanym ePUAP.

Dokumenty elektroniczne (np. pełnomocnictwo, zeskanowany wniosek) muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades.

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, ODT
 • JPG
 • PDF
 • Pliki skompresowane np. ZIP, RAR

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych, dokumenty zawierające wszelkiego rodzaju oprogramowanie złośliwe, nie będą obsługiwane.

UWAGA:

W przypadku wystąpienia problemów z poprawnym wyświetlaniem formularza, należy zapoznać
się z instrukcją konfiguracji przeglądarki (szczegółowa instrukcja znajduje się w poniżej zamieszczonym pliku „ePUAP_Formularz_A_Instrukcja_Użytkownika_v1.0.pdf").

Instrukcja użytkownika ePUAP

lub kontakt ze wsparciem użytkowników platformy ePUAP.

 

WSPARCIE UŻYTKOWNIKÓW ePUAP:

Centrum Projektów Informatycznych MSW

Telefon: (022) 315 20 30 - czynny w dni robocze, godz. 8:00 - 16:00

Adres e-mail: epuap-pomoc@cpi.gov.pl

 

Zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku, zapoznaj się z naszym przewodnikiem multimedialnym po udostępnianiu danych i zobacz wzór prawidłowo wypełnionego wniosku.


Transkrypcja (pokaż/ukryj)

Przewodnik po udostępnianiu danych - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Pytanie: W jaki sposób mogę pozyskać potrzebne mi dane?

Odpowiedź: Musisz wypełnić wniosek o udostepnienie danych.

P: Skąd mam wziąć formularz wniosku?

O: Możesz poprosić o formularz wniosku w każdym urzędzie gminy lub miasta
…lub pobrać go z naszej strony internetowej:
www.cpd.ms.gov.pl/udostepnianie. Wniosek pobierzesz w zakładce UDOSTĘPNIANIE DANYCH

P: W jaki sposób prawidłowo wypełnić wniosek?

O: Pamiętaj, że Twój wniosek musi być kompletny!

 • Uważnie wypełnij wskazane pola
 • Wykaż interes prawny w pozyskaniu danych
 • Załącz wymagane dokumenty
 • Koniecznie podpisz się pod wnioskiem
 • Pisz czytelnie

Tak wygląda prawidłowo wypełniony wniosek:

 • Wniosek jest poprawnie zaadresowany
 • Wprowadzono kompletne dane wnioskodawcy
 • Wprowadzono kompletne dane pełnomocnika (jeśli wskazujemy pełnomocnika)
 • Wprowadzono kompletne dane osoby, której wniosek dotyczy.
 • Jeśli nie posiadasz kompletnych danych wprowadź te, które są Ci znane
 • Wskazany został zakres danych, których dotyczy wniosek
 • Potrzeba uzyskania danych została uzasadniona
 • Załączone zostały dokumenty i poświadczenia, które decydują o rozpatrzeniu wniosku
 • Wniosek został podpisany.
 • Wpisana została data.

P: Jakie są opłaty za udostępnienie danych?

O: Obowiązująca opłata za udostępnienie danych to 31 złotych, licząc od jednej udostępnionej na wniosek osoby (w tym przypadku wnosisz opłatę na rachunek bankowy CPD MSW).

CPD może też wydać zaświadczenie o numerze PESEL wnioskującego lub pełnych danych przetwarzanych w zbiorze PESEL dotyczących tej osoby. Koszt to 17 złotych (w tym przypadku wpłaty dokonuje się na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, który znajdziesz na naszej stronie internetowej).

Tylko podmioty wskazane w art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. mają prawo uzyskać dane nieodpłatnie!

Pamiętaj też, że jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerami telefonów zamieszczonymi na naszej stronie internetowej: www.cpd.msw.gov.pl

 

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

Podmiot wnioskujący Numer telefonu
Bank, SKOK (22) 60 28 802
Spółka, Spółdzielnia Mieszkaniowa (22) 60 28 800
Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, energetyczne, gazowe, wodociągowe oraz firma ubezpieczeniowa (22) 60 28 113
Kancelaria prawna, adwokaci i radcowie prawni (22) 60 28 394
Osoby fizyczne, podmioty zagraniczne (22) 60 28 801
Instytucje publiczne np.: organy administracji publicznej, sąd, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, organy kontroli skarbowej, Komornicy i inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych (22) 60 28 429
Informacja dotycząca wpływu i wysyłki korespondencji (22) 60 28 110

Fax: (22) 60-28-407

Adres email: wud@cpd.msw.gov.pl

ZałącznikWielkość
Wniosek o udostępnienie danych_PDF.pdf95.18 KB
Wniosek o udostepnienie danych_DOC.doc57.5 KB
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych.pdf177.22 KB
e_PUAP instrukcja.pdf1.63 MB

Skargi i wnioski dotyczące działania Centrum Personalizacji Dokumentów MSW w zakresie udostępniania danych ze zbioru PESEL oraz OEWiUDO należy kierować do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW na adres: ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.