Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego


Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego przyznawane jest na wniosek osoby, zamieszkującej obszar jednostek podziału administracyjnego Państw Umawiających się Stron w promieniu 30 kilometrów oraz spełnia następujące warunki:

 • posiada ważny dokument podróży, uprawniający do przekraczania granicy państwowej,
 • okaże dokumenty potwierdzające fakt posiadania miejsca stałego pobytu zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata oraz istnienie uzasadnionych powodów społecznych, ekonomicznych, rodzinnych i/lub kulturalnych do regularnego przekraczania granicy Państw Umawiających się stron w ramach małego ruchu granicznego,
 • nie jest osobą, którą wpisano w Systemie Informacyjnym Schengen w celu odmowy wjazdu,
 • nie jest uważana za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych Państw Umawiających się Stron, ani też żadnego z Państw Stron Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku.

Osoba posiadająca zezwolenie ma prawo do pobytu w strefie przygranicznej danego Państwa do 60 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy, ale nie więcej niż 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego przekroczenia granicy.

Pierwsze zezwolenie jest wydawane na okres do 2 lat, lecz nie dłuższy niż okres ważności dokumentu podróży. Kolejne zezwolenie jest wydawane na okres ważności 5 lat, lecz nie dłuższy niż okres ważności dokumentu podróży, pod warunkiem, że osoba korzystała z poprzedniego zezwolenia zgodnie z postanowieniami Umawiających się Stron oraz przepisami dotyczącymi wjazdu i pobytu na ich terytorium.

PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen;
 • Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającym wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (tzw. kodeks graniczny Schengen);
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem
  Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego
  ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010r.;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;
 • Oświadczenie rządowe z dnia 20 czerwca 2009 r. w sprawie mocy
  obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
  Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w
  Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie
  dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
  Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem
  Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach
  małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokół, podpisany w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu podczas kontroli granicznej zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

Zezwolenie - mały ruch graniczny

Zezwolenie - mały ruch graniczny