Karta Pobytu


Karta Pobytu pozwala stwierdzić tożsamość cudzoziemca w Polsce przez okres ważności wskazany w dokumencie. Wraz z dokumentem podróży, uprawnia posiadacza Karty do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wiz.

Karta pobytu wydawana jest cudzoziemcowi, który uzyskał:

  1. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (ważność przez okres zezwolenia),
  2. zezwolenie na osiedlenie się (ważność 10 lat),
  3. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE (ważność 5 lat).

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym także cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zależności od rodzaju udzielonej ochrony zróżnicowany jest okres ważności wydanej cudzoziemcowi karty pobytu.

Okres ten wynosi:

  1. 3 lata w przypadku nadania statusu uchodźcy,
  2. 2 lata w sytuacji korzystania z ochrony uzupełniającej,
  3. 1 rok w przypadku udzielenia zgody na pobyt tolerowany.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw;
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę fotografii dołączanych do wniosku;
  • Ustawa z dnia 21 maja 2009 r.o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach.

Karta pobytu

 Karta pobytu